โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้ปรกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561