MFii จัดกิจกรรม R2M Boot Camp 2018 ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2018 : R2M 2018)

    

    

    

    

  

                                           

เมื่่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ได้จัดกิจกรรม R2M Boot Camp 2018 ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2018 : R2M 2018)
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นที่ ห้องประชุมวนาสวรรค์ ณ วนาศรมรีสอร์ทมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 21 ทีม เตรียมความพร้อมในการเข้าแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก ที่จะถึงนี้ค่ะ