MFii เชิญชวนน้องๆนักศึกษาที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรม อบรม"เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่" ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560