MFii ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นแก่นักวิจัยใหม่ ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร Educational Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง