MFii ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นแก่นักวิจัยใหม่ ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร Educational Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                      

                                                       

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นแก่นักวิจัยใหม่ จัดโดยส่วนบริการงานวิจัย ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร Educational Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง