MFii เป็นคณะทำงานกลุ่ม D1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีอาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้