MFii เป็นคณะทำงานกลุ่ม D1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีอาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

           

           

           

 

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นคณะทำงานกลุ่ม D1 
การยกระดับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และ Digitalization ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจสานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องประชุมแม่สาย อาคาร AD1 (สำนักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ 
เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนประเทศตามแนวทางประชารัฐ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในจังหวัดเชียงราย
โดยมีเป้าหมาย คือ การลดความเหลื่อมล้ำ , พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน