MFii จัดการประชุม เรื่อง การประเมินการตลาดกาแฟอาราบีก้าในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบและวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการสร้างมาตรฐานการผลิตกาแฟอาราบิก้าในเขตภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงาน Coffee Quality Institute (CQI)