MFii จัดการประชุม เรื่อง การประเมินการตลาดกาแฟอาราบีก้าในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบและวิเคราะห์สภาพความพร้อมในการสร้างมาตรฐานการผลิตกาแฟอาราบิก้าในเขตภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงาน Coffee Quality Institute (CQI)

              

             

             

เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) ได้รับเกียรติในการจัดประชุม
เรื่อง การประเมินการตลาดกาแฟอาราบีก้าในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบและวิเคราะห์สภาพความพร้อม
ในการสร้างมาตรฐานการผลิตกาแฟอาราบิก้าในเขตภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงาน Coffee Quality Institute (CQI) , บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ,
สมาคมกาแฟไทย , หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องพู่ระหง (ME 516) อาคาร Education Park (E-Park) ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟของจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพดีเทียบกับกาแฟที่มีชื่อเสียงในระดับสากลได้