MFii จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและให้ข้อมูลผลงานวิจัยแก่สื่อมวลชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

              

              

   

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบและผลงานวิจัย
ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลผลงานวิจัยแก่สื่อมวลชน
เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ชั้น 2 ตึกอาคาร E-Park มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง