MFii จัดกิจกรรมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 2018 : R2M 2018) ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

         

         

         

         

         

เมื่อวันที่ 20 - 22 กันยายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ได้จัดกิจกรรม โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์
(Research to Market Thailand 2018 : R2M 2018) ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ วางแผน การนำเสนอเชิงธุรกิจให้แก่นักศึกษา และสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ให้กับนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ และในวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้คัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงสุดจำนวน 3 ทีม
เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป โดยในปีนี้มีจำนวนทีมน้องๆนักศึกษาสนใจเข้าร่วมแข่งขันคัดเลือก
เพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยถึง 16 ทีม และขอแสดงความยินดีกับน้องๆทีม สาว สาว สาว, Bee Green และ Sixty Tech ที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป