MFii มฟล. พาคุณอนงค์นุช ต๊ะคำ กรรมการผู้จัดการบริษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จำกัด เข้ารับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (ความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้ง สวทช. และเครือขาย) ในงาน NSTDA INVESTORS'DAY

             

             

             

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย อาจารย์ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นำนักวิจัย อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผู้ประกอบการ คุณอนงค์นุช ต๊ะคำ กรรมการผู้จัดการบริษัท คอสเมเฮลท์ แชนเนล จำกัด
เข้ารับรางวัลกิตติกรรมประกาศ (ความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้ง สวทช. และเครือขาย) จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในงาน NSTDA INVESTORS'DAY วันที่ 22 กันยายน 2560
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สำนักงานจัดการทรพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) ยังนำผลงานวิจัยที่พร้อมส่งต่อสู่เชิงพาณิชย์เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในงาน Thailand Tech Show 2017
สำหรับผู้สนใจผลงานวิจัยสามารถเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลได้ที่โซน Tech Show Hall106 ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2560 ได้เลยนะคะ