MFii เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานฯ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและลงนามความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินการโครงการ Talent Mobility
ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร