MFii เป็นคณะทำงานกลุ่ม D1 การยกระดับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และDigitalization ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 6/2560