MFii เป็นคณะทำงานกลุ่ม D1 การยกระดับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และDigitalization ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 6/2560

     

     

                                             

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) เป็นคณะทำงานกลุ่ม D1 การยกระดับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
และDigitalization ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย (คสป.) ครั้งที่ 6/2560
ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นำโดย คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำ
การสร้างศักยภาพการแข่งขัน และสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์คะ