MFii ร่วมกับคลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดอบรมในหัวข้อ"การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น"

                               

                               

                               

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) ร่วมกับคลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดอบรมในหัวข้อ"การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น" ณ ห้องชงโค ME 324 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
จากการอบรมในครั้งนี้ได้ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกลับไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่อไป