MFii จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา (Student Entrepreneur Club-MFU SEC)

               

         

                                                 

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา (Student Entrepreneur Club-MFU SEC) ณ ห้อง MI 306. อาคาร I Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เพื่อสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจของนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ จากกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษาเป็นอย่างดี และน้องๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตคะ