MFii ได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

             

                           

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นำโดยท่านปรัชญา โกไศยกานนท์
อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย MFii ได้นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ NUMBER 333, ครีมรวงข้าว และเจ้าคุณวัน เป็นต้น