ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น"

                      

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม
การอบรม เรื่อง "การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น" ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องชงโค (ME324) อาคาร M-Square (E-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง