MFii บรรยายในหัวข้อ พิพิธภัณฑ์เสวนา "การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศิลปวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์"

      

     

                                   

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560 นายเจษฎาวัฒน์ วิเศษคงเพชร เจ้าหน้าที่ สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ในหัวข้อ พิพิธภัณฑ์เสวนา "การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ศิลปวัฒนธรรมในพิพิธภัณฑ์" ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง อาคาร D2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง