เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 60 MFii ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2

             

              

             

 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมดอยแง่ม
อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย,หน่วยงาน
และเข้าดูงานที่ศูนย์หนังสือ (M-Store) เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม