เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 MFii ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะผู้บริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1

             

             

                                               

เมื่อวันที่ 1กันยายน 2560 สำนักจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากคณะผู้บริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย,หน่วยงาน และเข้าดูงานที่ศูนย์หนังสือ (M-Store)
เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม