MFii จัดกิจกรรม

             

                                                           

เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้จัดกิจกรรม "เวทีสัมมนาผู้ประกอบการพบนักวิจัยและร่วมสร้างแนวทางผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม"
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองได้