MFii จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมริมกก อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง