ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Talent Mobility

                                                 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้แจ้งประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Talent Mobility จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ