MFii จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560

              

              

                                              

 

เมื่อในวันที่ 26-30 สิงหาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นำทีมโดย นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม และ อาจารย์ ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ
อาจารย์ ดร.รัฐพล แสงระยับ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ นำผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ
ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 19 ราย พร้อมด้วยผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่และน่าน
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวผู้ประกอบการได้รับความรู้ในการพัฒนาชุมชนเกษตรกรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
อีกทั้งยังได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมอีกด้วย