MFii เข้าร่วมจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า ภายในงาน

             

 

             

 

                             

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการฯ
นำผู้ประกอบการ บริษัท สุขสาธารณะ จำกัด ผู้ประกอบการโครงการ IRTC ปีงบประมาณ 2559 เข้าร่วมจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า
ภายในงาน "RSP Innovation Day 2017" ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 
เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมและซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะ แล้วพบกันค่ะ