MFii เข้าร่วมรประชุมสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซต์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี