MFii จัดบูธประชาสัมพันธ์

             

             

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมบูธประชาสัมพันธ์ "ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ"
ภายใต้โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โถงทางเชื่อม D1-C1
ในงานเปิดโลกกิจกรรม น้องๆให้ความสนใจอย่างมากในการเข้าร่วมสมัครสมาชิกชมรม และสนใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจ