MFii จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านพัฒนานวัตกรรม ครั้ง 1/2560 ณ ห้องดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง