MFii จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านพัฒนานวัตกรรม ครั้ง 1/2560 ณ ห้องดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

             

               

                                                       

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านพัฒนานวัตกรรม ครั้ง 1/2560
ณ ห้องดอยแง่ม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรางงานผลการดำเนินงานและหารือแนวทางการดำเนินงานฝ่ายพัฒนานวัติกรรม