MFii ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสาธิตกระบวนการทำสบู่เหลวน้ำผึ้ง

   

             

             

 

เมื่อวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยได้มีการสาธิตกระบวนการทำสบู่เหลวจากน้ำผึ้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการจากโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน จัดขึ้นที่ ห้อง 220 อาคารS3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง