MFii จัดประชุมหารือร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน Startup Thailand League 2017