MFii จัดประชุมหารือร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน Startup Thailand League 2017

             

 

                                               

เมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้ประชุมหารือร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษา นำโดย อาจารย์ ทิว หงษ์ทอง และอาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,
อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
จัดขึ้น ณ อาคาร I-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อหารือ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน Startup Thailand League 2017
ของนักศึกษาที่ได้รับเลือกได้เข้ารอบในการแข่งขันในครั้งนี้ต่อไป