MFii นำคณะกรรมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เข้าติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชน (IRTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท พี วิน โปรดักส์ จำกัด

     

 

     

     

                                                

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นำทีมโดย อาจารย์ ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการฯ นำคณะกรรมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์
เข้าติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชน (IRTC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท พี วิน โปรดักส์ จำกัด ซึ่งการประเมินผ่านไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ