MFii เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

             

             

             

             

 

เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)
และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย 
- นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ ผู้อำนวยการ
- อ.ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- อ.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- อ.ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล ที่ปรึกษา MFii
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา จ.ชลบุรี