MFii จัดเวทีลงนามสัญญาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท แอด คา ลี่ จำกัด