MFii จัดเวทีลงนามสัญญาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท แอด คา ลี่ จำกัด

     

                                             

 

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)  
จัดเวทีการลงนามสัญญาจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ระหว่าง ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ร่วมกับ บริษัท แอด คา ลี่ จำกัด โดยมีอาจารย์กานต์จนาภา สถิรชวาล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้