MFii จัดกิจกรรมแสดงสินค้าในประเทศให้ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่าพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก