MFii จัดกิจกรรมแสดงสินค้าในประเทศให้ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่าพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

                     

                     

                       

                      

                                                          

 

เมื่อวันที่ 29-31 กรกฏาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้จัดกิจกรรมแสดงสินค้าในประเทศให้ผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม
จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่าพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งบรรยากาศของการจัดกิจกรรมเปรียบเสมือนเดินเล่นในสวนและธรรมชาติ
โดยได้จัดบูธให้แก่ผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 30 บูธ ไม่ว่าจะเป็น ชา กาแฟ ข้าว และอื่นๆอีกมากมาย