นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงาน MFii มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับมอบนโยบายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

                      

                      

  

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 60 นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้ารับมอบนโยบายการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังคงแนวทางการดำเนินงานหลักที่เน้นการนำองค์ความรู้/งานวิจัย
ไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมผ่าน platform ต่างๆ และจะมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 13 แห่ง เป็น 15 แห่ง