MFii ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Idea to Product (I2P) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560