MFii ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Idea to Product (I2P) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560

     

      

     

   

   

 

เมื่อวันที่ 17 - 19 กรกฏาคม 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii)
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน  Idea to Product (I2P)  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยกิจกรรมนี้มีทั้งผู้ประกอบการและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอแนวคิด ไอเดีย มากมาย เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ
และเพิ่มศักยภาพในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างนวัตกรรม หรือ การนำนวัตกรรมไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จาก ข้าว ชา กาแฟ หรือผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ
ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะได้รับรางวัล ชนะเลิศ รางวัลละ 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลละ 15,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000 บาท