MFii ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมบรรยาย การสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งแก่อาจารย์และนักวิจัย ในหัวข้อ "จากงานวิจัย...สู่ทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์"