MFii ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมบรรยาย การสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งแก่อาจารย์และนักวิจัย ในหัวข้อ "จากงานวิจัย...สู่ทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์"

                      

                         

                                                                

วันที่ 14 ก.ค.2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จัดกิจกรรมบรรยาย การสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งแก่อาจารย์และนักวิจัย ในหัวข้อ "จากงานวิจัย...สู่ทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์"
โดยวิทยากรผู้มากความสามารถและประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา คือ รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งผู้ร่วมฟังการบรรยายจะได้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงจากงานวิจัยไปสู่ทรัพย์สินทางปัญญา และกระบวนการขั้นตอนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายขึ้น