MFii ได้จัดอบรม "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการตลาด ปีที่ 4" ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFUNSP)

                              

                                 

                                                                     

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFUNSP)
จัดอบรม "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการตลาด ปีที่ 4" ณ ห้อง MI306 ชั้น 3 อาคาร Innovation Park
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากความสามารถ การันตีด้วยรางวัลมากมาย คุณยอด ฉัตรชัย ระเบียบธรรม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความรู้กับผู้ประกอบการในเรื่องการสร้างแบรนด์ ภาพลักษณ์ของแบรนด์
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของตนเองได้ต่อไป