หัวหน้า MFii เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 32 แห่ง ในการร่วมกันพัฒนา Startup ของประเทศ

                             

                             

                             

                                              

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 32 แห่ง
ในการร่วมกันพัฒนา Startup ของประเทศ โดยมีนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก