MFii ได้ประชาสัมพันธ์สำนักงานและโครงการต่างๆ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการและสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง