MFii ได้ประชาสัมพันธ์สำนักงานและโครงการต่างๆ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการและสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

                           

                             

                                                                    

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ได้ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน MFii ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการและสำนักวิชานิติศาสตร์ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ
ที่ดำเนินงานภายใต้ MFii ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศ Starup Thailand League กิจกรรม Reserch to Market (R2M)
กิจกรรม Idea2Products (I2P) และ ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ เป็นต้น เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว