หัวหน้า MFii เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "Startup กับโอกาสสร้างงานในมหาวิทยาลัย"

 

                                   

 

                                   

 

นางชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "Startup กับโอกาสสร้างงานในมหาวิทยาลัย" ร่วมกับผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์อีก 4 มหาวิทยาลัย
ในงาน Startup Thailand CREATIVE VALLEY ณ จังหวัดเชียงใหม่